Artikkelit

Insights Discoveryn validiteetti

Insights Discoveryn validiteetti

Tiesitkö, että värimaailmaa hyödyntäviä, erilaisia toimintatyylejä kuvaavia malleja on markkinoilla useampia? Värejä koskevia somekeskusteluja seuratessa ja kirjoja lukiessa saattaa hämärtyä se, mistä menetelmästä on oikein kysymys, mitä se mittaa ja mihin tietoa voi soveltaa. Lisäksi epäselväksi voi jäädä se, onko tieto oikeasti tutkittua, vai onko se enemmänkin kertojan omaa kuvausta ja omia tulkintoja aiheesta.

Insights Discoveryn mallista ei toistaiseksi ole kirjoitettu kirjoja.

Nelikenttä on vain karrikoitu taso, josta valmennuksissa lähdetään liikkeelle: mallin syventäminen, soveltaminen sekä erityisesti oma henkilökohtainen Insights Discovery -profiili» on itsetuntemuksen lisäämisessä ja muiden ymmärtämisessä avainasemassa.

Insights Discoveryn taustateoria

Eräs merkittävä ero erilaisissa malleissa on taustateoria. Insights Discoveryn tausta on sveitsiläisen psykiatrin Carl G. Jungin typologiassa. Jungin teoria pohjautui hänen omiin havaintoihinsa psykiatrina ja hänen oppilaansa Jolande Jakobi koosti Jungin tutkimukset aiheesta teokseensa The Psychology of C. G. Jung (1973).

Jung on tuonut kieleemme käsitteet introversio ja ekstraversio, ja hän yhdisti näihin monelle tutuksi tulleisiin käsitteisiin neljä preferenssiä: arvoivat toiminnot ajattelu/tunne sekä tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot aistiminen/vaistoaminen. Näistä voit lukea lisää Voiman blogista: avaa tästä yleistason kuvaukset kaikista preferensseistä».

Insights Learning and Development on yhdessä Westminster Universityn kanssa jatkanut tutkimuksia ja kehittänyt mallin ja työkalun, jonka kautta preferenssejämme ja niiden voimakkuutta pystytään mittamaan ja määrittelemään. Tämän kehitystyön tuloksena käytössämme on Insights Discoveryn malli ja henkilökohtainen profiili hyödynnettäväksi sekä sovellettavaksi henkilökohtaisen toimintamme, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisessä.

Persoonallisuustesti vai jotain muuta?

Jotain muuta. Persoonallisuudella tarkoitetaan yleisesti ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, jonka katsotaan olevan jokaiselle meistä luonteenomainen ja melko pysyvä yli ajan ja eri tilanteissa (ks. persoonallisuus Wikipediassa»). Käyttäytymis- ja ajattelumalleihimme vaikuttavat muun muassa asenteemme, arvomme, uskomuksemme, kokemuksemme ja mieltymyksemme.

Insights Discovery -evaluaattori keskittyy näistä viimeiseen: sen kautta mitataan mieltymyksiämme, ei koko persoonallisuuttamme.

Englanninkielinen nimi ”personal profile” saattaa nopeasti käännettynä johtaa harhaan. Kielen kanssa tarkka kääntää sen oikein: henkilökohtainen profiili, ei siis persoonallisuusprofiili.

Insights Discovery -profiili huomioi sen tosiasian, että toimimme eri tilanteissa eri tavalla. Sen kautta kuvataankin työhön liittyvissä valmennuksissa nimenomaan sitä, miten toimimme työroolissamme ja siinä työyhteisössä, jossa olemme. Jo ennen itsearviointilomakkeeseen vastaamista ohjeistetaan ajattelemaan työminää – ei toimintaamme esimerkiksi kotona tai yleisesti.

Ja ei, tämä ei ole testi. Itsearviointilomakkeessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä niitä arvioida suhteessa johonkin haluttuun tai oikeaan vastauskaavaan. Kun puhutaan Insights Discoverysta, ei puhuta testistä, vaan profiilista, analyysistä tai itsearvioinnista.

Insights Discoveryn validiteetti ja reliabiliteetti

Validiteetti tarkoittaa sitä, että mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Psykometrisessa arvioinnissa on kriittistä tunnistaa se, mitä tarkoitusta ja käyttökohdetta varten validointi tehdään. Insights Discovery on validoitus seuraavia tarkoituksia varten:

 • Itsetuntemuksen ja muiden ymmärtämisen lisääminen
 • Vuorovaikutus -ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen, luottamuksen rakentaminen
 • Johtamisen kehittäminen
 • Tiimityön ja työyhteisöjen kehittäminen

Insights Discoveryn validiteetti koskee siis edellä mainittuja tilanteita.

Mallia ei ole validoitu eikä sitä ole tarkoitettu esimerkiksi kykyjen, osaamisen, taitojen tai soveltuvuuden arviointiin, eikä profilointia ole tarkoitettu tai rakennettu rekrytointiprosessissa hyödynnettäväksi.

Meidän valmentajien tehtävänä on ohjata asiakkaitamme käyttämään tietoa tarkoituksenmukaisesti ja oikein.

Reliabiliteetti tarkoittaa mittarin luotettavuutta: sitä, että mittari antaa samalle henkilölle samalla mittarilla eri kerroilla samat tulokset. Insights Discoveryn reliabiliteetti on hyvin vahva. Osallistujat siis vastaavat arviointilomakkeeseen samalla tavalla eri vastauskerroilla.

Emme kuitenkaan ole koneita: esimerkiksi merkittävät ja pitkäkestoiset muutokset tai pitkään jatkunut stressi vaikuttavat vastauksiimme siinä missä muutoinkin ympäristömme. Pienet, hetkelliset muutokset tai heilahtelut sen sijaan eivät merkittävästi vaikuta vastauksiin, vaikka vastaajasta saattaakin joskus näin tuntua.

Insights Discoveryn malli ottaa myös huomioon sen, että eri tilanteissa saatat ottaa erilaisen roolin osana työtäsi ja työyhteisöäsi. Jos siis ympäristösi muuttuu tai tietoisesti muutat omaa toimintatyyliäsi, muutos voi vaikuttaa myös profiiliisi. Nämä muutokset näkyvät profiilisi energiansuuntautumiskuviossa», joka on oleellinen osa oman profiilisi hyödyntämistä.

Insights Discoveryn validiteetin seuranta ja ulkopuolinen validointi

Insights Discoveryn reliabiliteettia ja validiteettia seurataan jatkuvasti. Viimeisin suomenkielisen evaluaattorin validiteetti- ja reliabiliteettitutkimus on julkaistu tammikussa 2020. Voit ladata tutkimuksen tulokset itsellesi tästä: Reliability and validity of the Finnish version of the Insights Discovery Preference Evaluator–1

Kansainvälinen järjestelmien sertifioija DNV Global on myöntänyt Insights Discoverylle vuonna 2017 työhön liittyvän testauksen sertifikaatin: Occupational Test Tools Certification Mark, katso lisätiedot tästä IDPE_certificate_30062017_-1.

Insights Discoveryllä on Britannian Psykologiliiton (British Psychological Society, BPS) ja sen testauskeskuksen (Psychological Testing Centre, PTC) antamana PTC Kitemark eli testauskeskuksen validointi.

Näiden sertifikaattien saamiseksi arviointimenetelmän on täytettävä eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPA:n testauksen arviointisäännöt (EFPA Test Review guidelines»). EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations, edustaa 36 Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien Suomen Psykologiliitto. Myös Yhdysvaltojen Psykologiliitto on validoinut Insights Discoveryn.

Kaikki arviointilomakkeen ja mallin kehitystyö näkyy arjessani valmentajana. Insights Discovery koetaan erittäin tarkaksi ja paikkansapitäväksi toimialasta, roolista tai asemasta riippumatta (nk. Face Validity).

Yksi parhaita hetkiä valmentajana onkin se, kun pääsen jakamaan osallistujille profiilit ja seuraamaan reaktioita osallistujien lukiessa profiileitaan» 🙂

Kaikista löytyy kaikkia värejä

Emme puhu valmennuksissa ”yhden värisistä tyypeistä”, vaan tunnistamme sen tosiasia, että jokainen meistä hyödyntää koko väriskaalaa omalla tavalla eri tilanteissa.

Insights Discoveryn evaluaattori mittaa, missä järjestyksessä ja kuinka voimakkaasti suosimme eri preferenssejä eli mieltymyksiä. Meistä kaikista löytyy siis kaikkia värejä!

Suosimme useimmiten toimintayyleistä kolmea (44 % väestöstä) tai kahta (53 % väestöstä), ja vain loput 3 % kokevat käyttävänsä vain yhtä toimintatyyliä vahvasti – katso esimerkki väridynamiikasta täältä». Vähemmän suosimamme toimintatyylit saattavat jäädä hyödyntämättä (esimerkissä keskiviivan alapuolelle jäävät). Näiden esiinnostaminen onkin yksi tärkeä tekijä omien vahvuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamisessa. Nämä kaikki käydään läpi osana valmennusta niin, että jokainen pystyy ymmärtämään omaa profiiliaan ja peilaamaan väridynamiikkaansa suhteessa sen hetkiseen tilanteeseensa.

Emme siis puhu ”punaisista, sinisistä, vihreistä ja keltaisista tyypeistä”, vaan käytämme kunnoittavaa ja kehittymiseen suuntaavaa kieltä:

”Suosin tällä hetkellä eniten Ruohonvihreää toimintatyyliä.”

”Näin sinusta palaverissa paljon Jäänsinistä energiaa.”

”Nyt tarvitsemme tätä päätöstä varten Tulenpunaista energiaa.”

”Tässä tilanteessa minun kannattaa nostaa Auringonkeltaista energiaa toiminnassani.”

Käytän, suosin, hyödynnän, nostan, lasken, tarvitsen. Ei ”minä olen”. Tällä on merkittävä ero.

Valmentajan vinkit menetelmän valintaan

Kun pohdit itsetuntemuksen, itsensä johtamisen ja muiden ymmärtämisen tärkeyttä organisaatiossasi, saatat miettiä värimaailmaa käyttävän menetelmän hyödyntämistä. Olipa kyse sitten yksilöiden, työyhteisöjen, johtamisen tai myynnin kehittämisestä, tässä muutama vinkki pohdittavaksi:

 1. Onko mallilla ulkopuolisten tahojen validointia?
 2. Onko teoriatausta selkeä? Käydäänkö teoriatausta läpi valmennuksessa?
 3. Vastaako jokin taho selkeästi mallin tutkimisesta, eteenpäinviemisestä ja kehittämisestä?
 4. Seuraako, ylläpitääkö ja tukeeko kehittäjätaho valmentajien osaamista?
 5. Mikä menetelmä ja valmentaja käyttää sellaista kieltä, jonka haluat viedä organisaatioosi?
 6. Voitko soveltaa mallia organisaatiossanne mahdollisimman laajasti?
 7. Voiko valmentaja auttaa teitä mallin hyödyntämisessä mahdollisiman pitkälle?
 8. Voiko malli tukea jo olemassa olevia rakenteita ja ohjelmia viemällä ne henkilökohtaiselle tasolle?
 9. Keskittyykö malli ja valmentaja epäkohtien ja heikkouksien ruotimiseen vai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen?

Omalta osaltani valmentajana olen pitänyt näitä kysymyksiä äärimmäisen tärkeänä. Toistaiseksi vain yksi malli on täyttänyt kaikki toiveet 🙂

Insights Discovery: Vaistoava preferenssi

Aistiva ja vaistoava preferenssi kuvaavat sitä, millä tavoin vastaanotat informaatiota ja miten sitä käsittelet. Nämä vaikuttavat muun muassa siihen, miten toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mihin kiinnität huomiota, miten ideoit ja millaista informaatiota käytät päätöksenteon pohjana. Siinä missä introversio», ekstraversio», ajattelupreferenssi» ja tunnepreferenssi» jakavat Insights Discovery -ympyrän neljään osaan, aistiminen ja vaistoaminen syventävät mallin kahdeksaan perustyyppiin.

Vaistoava preferenssi

Jos suosit omassa toiminnassasi vaistoavaa preferenssiä, hyödynnät preferenssin nimen mukaisesti vaistoasi tiedon vastaanottamisessa ja käsittelemisessä. Havaitset kyllä seikkoja kuten aistivaa preferenssiä suosiva», mutta et niinkään tietoisesti aistiesi avulla, vaan enemmän ”kuudennen aistisi”, alitajunnasta nousevien vaikutelmien kautta – siis vaiston.

On hyvä muistaa, että vaisto ei ole vain mielikuvitusta tai keksittyä, vaan alitajuntamme työstämää, kokemustemme ja oppiemme pohjalta saamaa tietoa. Aivomme vain käsittelevät sitä eri tavoin. Hyvä esimerkki vaiston käyttämisestä löytyy Wikipediasta» – vaistoavaa preferenssiä suosiva ei pysty aina saman tien perustelmaan järjellä tai logiikalla tekemiään ratkaisuja, vaan ajatuksia ja päätöksiä täytyy hetki havainnoida.

Vaistoavaa preferenssiä suosiessasi suuntaat todennäköisesti toiminnassasi tulevaisuuteen ja innostuksen leimahdukset ovat sinulle tärkeitä. Olet spontaani, ennakoimaton, ja nopea päätöksentekijä. Kiinnität huomiota enemmän kokonaisuuksiin kuin yksityiskohtiin. Pidät siitä, että saat tehdä useaa asiaa yhtä aikaa ja pitkäjänteinen rutiineihin keskittymien ei ole varsinaisesti sinun juttusi.

Vaistoava preferenssi vuorovaikutuksessa

Kun suosit vaistoavaa preferenssiä, et pysty aina perustelemaan mielipiteitäsi ja ratkaisujasi selkeästi – vastaus kysymykseen ”miksi” saattaa olla ”minusta tuntuu tältä”. Kun asetat tavoitteita ja päämääriä, keskityt visiontiin sen sijaan että pohtisit, ovatko ne saavutettavissa. Ohjeita tai ulkopuolisia tavoitteita saadessasi toivot, että saat vapaat kädet niiden tekemiseen ja toteuttamiseen ja että tavoitteet ovat innostavia ja motivoivia – ja mielellään riittävän haastavia.

Vaistoavaa preferenssiä suosiessasi kiinnität huomiota ennemmin siihen, mitä voisi olla, kuin siihen, mitä oikeasti on. Käsittelet asioita mielelläsi abstraktilla ja yleisellä tasolla ennen niiden käytäntöön viemistä – ja tässä hyödyt välillä muiden avusta. Ideointipalaverissa arvostat sitä, että ideoinnissa laitetaan kaikki peliin – mietitään läpi kaikki mahdolliset ja mahdottomat vaihtoehdot. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa muistat usein aika selvästi, millainen vaikutelma tai tunne sinulle tilanteesta jäi.

Saatat tylsistyä keskusteluissa, joissa liikutaan vain käytännön tasolla eikä mielikuvitukselle ja käsitteelliselle puheelle ole tilaa. Tosiasialliset perusteet ja toimintatavat eivät välttämättä vakuuta sinua, jos vaistosi sanoo toista. Et juurikaan pidä rutiineista ja tasaisesta tahdista, vaan kaipaat innostumista ja onnistumista sekä ajattelun että toiminnan tasolla. Järkiperusteiset ja konkreettiset tavoitteet eivät tunnu riittävän motivoivilta ohjaamaan työtäsi – haluat nähdä ensin tulevaisuuden hyödyt.

Vaistoava preferenssi Insights Discoveryn mallissa

Vaistova ja aistiva preferenssi eivät noudata aikaisemmin muodostunutta nelikenttää, vaan kuten todettua, ne jakavat Insights Discoveryn mallia pienempiin osiin. Alla olevasta kuvasta näet, missä sijainnessa Insights Discovery -ympyrällä vaistoava preferenssi on suositumpi.

aistiva ja vaistoava preferenssi

Muistathan, että myös tämän preferenssiparin osalta me kaikki voimme hyödyntää molempia! Hyvä vinkki aistivan ja vaistovavan prefrenssin käyttämiseen on seuraava: Luota vaistoon, mutta tarkista faktat! Kumpaa sinä suosit toiminnassasi enemmän? Olisiko toisen kehittämisestä hyötyä?

Syvemmät tiedot aistivasta ja vaistoavasta preferenssistä sekä omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa» tai Voiman esimiesvalmennuksissa». Niiden tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen erilaisten preferenssin toiveita ja tarpeita muun muassa työyhteisön toiminnassa, vuorovaikutuksessa, päätöksenteossa ja ristiriitatilanteiden käsittelyssä.

 

Insights Discovery Aistiva preferenssi

Insights Discovery: Aistiva preferenssi

Insights Discoveryn mallissa aikaisemmin kuvatut asenteet ja preferenssit muodostavat jo tutuksi tulleen nelikentän. Malli on kuitenkin huomattavasti syvempi, kun mukaan otetaan lisää Carl G. Jungin» teoriaan pohjaavia preferenssejä.

Vaistoava ja aistiva preferenssi kuvaavat sitä, millä tavoin vastaanotat informaatiota ja miten sitä käsittelet. Nämä vaikuttavat muun muassa siihen, miten toimit vuorovaikutuksessa muiden kanssa, mihin kiinnität huomiota, miten ideoit ja millaista informaatiota käytät päätöksenteon pohjana. Siinä missä introversio», ekstraversio», ajattelupreferenssi» ja tunnepreferenssi» jakavat Insights Discovery -ympyrän neljään osaan, aistiminen ja vaistoaminen syventävät mallin kahdeksaan perustyyppiin.

Aistiva preferenssi

Jos suosit omassa toiminnassasi aistivaa preferenssiä, hyödynnät nimenomaan aistejasi tiedon vastaanottamisessa. Havaitset asioita niin kuin ne ovat. Se mitä näet, tunnet, kuulet, maistat ja haistat, on tiedonkäsittelyn pohjana ja näin ohjaa huomiotasi konkreettisiin, olemassa oleviin asioihin.

Aistivaa preferenssiä suosiessasi olet todennäköisesti toiminnassasi tarkka, realistinen ja johdonmukainen. Olet  maanläheinen, käytännöllinen ja pidät siitä, että yksityiskohdat ovat selkeitä ja saatavilla. Fokuksesi on ”tässä ja nyt” -tilanteessa. Etenet mielelläsi askel askeleelta ja multitaskaaminen ei ole sinun juttusi – hoidat mielelläsi yhden asian kunnolla loppuun, ennen kuin aloitat uutta.

Aistiva preferenssi vuorovaikutuksessa

Kun suosit aistivaa preferenssiä, pystyt ja pyrit perustelemaan mielipiteesi ja päätöksesi selkeästi. Asettaessasi tavoitteita pohdit jo etukäteen, onko tavoite saavutettavissa ja millaisia toimenpiteitä se vaatii. Ohjeita tai ulkopuolisia tavoitteita saadessasi toivot, että saat myös konkreettisia askelmerkkejä niiden toteuttamiseen.

Aistivaa preferenssiä suosiessasi kiinnität huomiota ennemmin siihen, mitä on, kuin siihen, mitä voisi olla. Ideointipalaverissa arvostat sitä, että ideoinnissa pysytään realistisella, toteutettavissa olevalla tasolla ja että jokainen ehdotus analysoidaan tarkasti eri näkökulmista. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa muistat usein aika selvästi, mitä on sanottu ja tehty. Et pyri lukemaan ”rivien välistä” vaan kiinnität huomiota siihen, mitä tilanteessa oikeasti tapahtui.

Kuten toiminnassasi ylipäätään, myös vuorovaikutuksessa pyrit huomioimaan yksityiskohdat ja olemaan johdonmukainen. Et mielelläsi usko ”minusta tuntuu” -perusteluita etkä niitä itsekään anna. Haluat, että päätöksille ja toiminnalle on selkeät perustelut ja että ne pystytään kommunikoimaan selkeästi myös muille.

Saatat turhautua keskusteluissa, joissa liikutaan täysin ”jalat irti maasta” ja jossa asioista ei keskustella käytännön tasolla. Mielikuvat ja abstrakti asioiden käsittely eivät välttämättä vakuuta sinua. Et juurikaan pidä ennakoimattomasta toiminnasta ja arvostat suunnitelmallisuutta – ja suunnitelmissa pysymistä. Päätökset ilman selkeitä perusteluita tai pelkkä suuntaa-antava tavoite eivät tunnu riittävän selkeiltä ohjaamaan työtäsi.

Aistiva preferenssi Insights Discoveryn mallissa

Vaistova ja aistiva preferenssi eivät noudata aikaisemmin muodostunutta nelikenttää, vaan kuten todettua, ne jakavat Insights Discoveryn mallia pienempiin osiin. Alla olevasta kuvasta näet, missä sijainnessa Insights Discovery -ympyrällä aistiva preferenssi on suositumpi.

aistiva ja vaistoava preferenssiMuistathan, että myös tämän preferenssiparin osalta me kaikki voimme hyödyntää molempia! Hyvä vinkki aistivan ja vaistovavan prefrenssin käyttämiseen on seuraava: Luota vaistoon, mutta tarkista faktat! Kumpaa sinä suosit toiminnassasi enemmän?

Syvemmät tiedot aistivasta ja vaistoavasta preferenssistä sekä omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa» tai Voiman esimiesvalmennuksissa». Niiden tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen erilaisten preferenssin toiveita ja tarpeita muun muassa työyhteisön toiminnassa, vuorovaikutuksessa, päätöksenteossa ja ristiriitatilanteiden käsittelyssä.

 

Insights Discovery tunnepreferenssi

Insights Discovery: Tunnepreferenssi

Ajattelu- ja tunnepreferenssi ovat niin kutsuttuja rationaalisia, arvioivia toimintoja. Edellisessä artikkelissa» pääsit tutustumaan ajattelupreferenssiin,  ja tässä syvennyt tarkemmin tunnepreferenssin toimintaan.

Ajattelu- ja tunnepreferenssien kautta voidaan kuvata muun muassa sitä, mihin päätöksentekosi pohjautuu, millaisessa ilmapiirissä haluat työskennellä ja miten arvioit erilaisia asioita, tilanteita sekä ihmisiä. Siinä, missä ajattelupreferenssi suosii faktoja sekä logiikkaa, tunnepreferenssi pyrkii ottamaan huomioon ihmiset, ihmissuhteet ja tunteet vuorovaikutuksessa sekä päätöksenteossa.

Insights Discoveryn Tunnepreferenssi

Tunnepreferenssiä suosiessasi arvostat työhösi liittyvissä vuorovaikutussuhteissa epämuodollisuutta. Tykkäät tutustua ihmisiin ihmisinä roolien takana, ja toivot vuorovaikutukselta ja yhteistyöltä henkilökohtaisuutta. Jokainen päätöksentekotilanne on ainutlaatuinen ja päätöksenteossa pitäisi mielestäsi huomioida päätösen vaikutus ihmisiin, joita päätös koskee. Ihmissuhteet, toisten huomiointi ja yhteistyön rakentaminen menevätkin päätöksenteossa ohi tulosten, tavoitteiden ja excel-taulukon viimeisen rivin.

Vuorovaikutustyylisi ja toimintasi on enemmän joustavaa ja epäröivää kuin liian vahvaa ja varmaa. Jätät aina portin auki sille, että sovittu toimintatapa voidaan muuttaa jos huomataan, että se vaatii liikaa ihmisiltä tai rikkoo sopusointuisuutta. Olet todennäköisesti luontaisesti empaattinen ja myötätuntoinen muita kohtaan ja löydät usein itsesi tehtävistä, joissa henkilökohtaiset arvot ovat tärkeitä.

Jos suosit tunnepreferenssiä, pidät todennäköisesti työympäristöstä, jossa on läheiset vuorovaikutussuhteet, tilanteiden mukaan joustavat prosessit sekä toimintatavat, jotka tukevat luottamusta ja hyvää ilmapiiriä. Arvostat sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan, mutta ihmisten tarpeiden niin vaatiessa niistä voidaan joustaa. Pidät myös siitä, että päätöksiä ohjaa arvot, etiikka ja henkilökohtaisuus sekä sopusoinnun säilyttäminen. Pyrit vuorovaikutuksessa hienotunteisuuteen etkä halua pahoittaa toisten mieltä – tästä syystä saatat jättää mielipiteesi sanomatta, vaikka tietäisit ihan varmasti olevasi oikeassa.

Arvioit usein itseäsi ja muita henkilökohtaisten mittareiden ja arvojen perusteella. Esimerkiksi auttaminen, luottamus, empatia, toisten huomiointi, ystävällisyys, luovuus, joustavuus, toisten tukena oleminen, välittäminen ja hyväntahtoisuus voivat olla arvioinnin perustana.

Tunnepreferenssi: motivoituminen ja vaikuttava palaute

Tunnepreferenssiä suosiessasi motivoidut ja koet onnistumisen tunteita todennäköisesti edellä mainituista seikoista: henkilökohtaisten arvojen toteuttamisesta, toisten huomioinnista, avuksi olemisesta, yhteisestä osallistumisesta – seikoista, jotka ovat mitattavissa henkilökohtaisella mittaristolla ja sinulle ominaisilla arvoilla. Näistä tekijöistä annettu palaute on sinulle vaikuttavaa, sillä ne ovat seikkoja joita myös itse arvostat.

Mikäli et saa palautetta tilanteessa, jossa koet onnistuneesi, jäät kaipaamaan myönteistä palautetta ja hyväksyntää esimieheltäsi tai muulta asianosaiselta. Huomiotta jätetty onnistuminen saattaa aiheuttaa sen, että koet riittämättömyyden tunnetta. Saatat pohtia itseksesi:

”Eikö kukaan huomannut onnistumistani?”
”Enkö ollutkaan riittävän ystävällinen / joustava / hienotunteinen / sopusointuinen?”
”Eikö tällä ollutkaan muille merkitystä?”
”Mitä voisin tehdä ollakseni parempi?”

Jos tunnistat suosivasi tunnepreferenssiä, on tärkeää määritellä selkeästi omat arvot ja se, miten haluat niiden näkyvän toiminnassasi. Ilman ”selkänojaa” on vaikea itse olla varma onnistumisesta ja kiittää itseään silloinkin, kun toiset eivät sitä tee.

Huomaathan, että kun suosit tunnepreferenssiä, annat mielelläsi palautetta sinun itsesi tärkeänä pitämistä seikoista. Lisäksi olet jo saattanut huomata, että korjaavan tai rakentavan palautteen antaminen tai hankalien asioiden puheeksiottaminen on sinulle vaikea tehtävä. Näistä kannatta keskustella työyhteisön kanssa yhdessä ja sopia keinoja, miten epämukavia asioita käsitellään.

Ajattelupreferenssi Insights Discovery -ympyrällä

Siinä missä Carl G. Jung käsitti introversion ja ekstraversion toimivan meissä sekä-että periaatteella, ajattelu- ja tunnepreferenssit ovat toisensa poissulkevia: emme voi yhtä aikaa käyttää molempia preferenssejä. Kun hyödynnät tunnepreferenssiä, joudut ”vaientamaan” ajattelupreferenssin ja päinvastoin riippumatta siitä, kumpi toiminto on sinulle luontaisempi. Mitä vahvemmin suosit toista, sitä vaativampaa ajattelun kääntäminen toiseen näkökulmaan on.

Työelämä suosii useassa tilanteessa ajattelupreferenssiä, ja tunnepreferenssiä suosivat joutuvat usein keksimään ajattelupreferenssille kelpaavat perusteet päätöksenteolle. Hyvässä päätöksenteossa tarvitaan kuitenkin molempia!

Insights Discovery -ympyrällä Ruohonvihreä» ja Auringonkeltainen» energia ovat tunnetta suosivia mieltymyksiä. Tässä sanaparissa meitä ohjaa ensisijaisesti se preferenssi, mikä nousee vahvimmaksi tietoisen minän väridynamiikassa». Alla olevista kuvista näet, missä Insights Discovery -ympyrän sijainneista nämä preferenssit nousevat suosituimmiksi. Muistathan, että myös muissa sijainneissa on Auringonkeltaista ja Ruohonvihreää – näissä preferenssien käyttäminen vaatii kuitenkin tietoisempaa otetta.

Insights Discovery RuohonvihreäInsights Discovery Auringonkeltainen

 

 

 

 

 

 

 

 


Syvemmät tiedot ajattelu- ja tunnepreferensseistä sekä omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa. Sen yhtenä tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen ajattelu- ja tunnepreferenssin tarpeita työyhteisön toiminnassa, vuorovaikutuksessa, päätöksenteossa ja ristiriitatilanteiden käsittelyssä. Ajattelu- ja tunnepreferenssit vaikuttavat tiiviisti myös henkiseen kuormitukseen töissä – näistäkin opit yhdessä tiimisi kanssa.

Esimiesvalmennuksissa opitaan, miten erilaiset toimintatyylit voidaan huomioida johtamisessa: motivoinnissa, palautteenantamisessa ja vastaanottamisessa, työympäristön luomisessa, hyvän, avoimen ilmapiirin rakentamisessa sekä henkisen kuormituksen tasaamisessa.

Tunnetko jonkun, joka hyötyisi oman arviointi- ja päätöksentekotyylinsä tunnistamisesta? Jaa tämä artikkeli alla olevista linkeistä!

Insights Discovery ajattelupreferenssi

Insights Discovery: Ajattelupreferenssi

Ajattelupreferenssi ja tunnepreferenssi – tuntuuko tutulta? Introversio» ja ekstraversio» nousevat toistuvasti esille julkisessa keskustelussa, mutta muut Carl G. Jungin teoriaan perustuvat, toimintaamme ohjaavat preferenssit jäävät vähemmälle huomiolle. Näiden merkitys toiminnallemme, vuorovaikutukselle ja yhteistyölle muiden kanssa on kuitenkin vähintään yhtä merkittävä – ellei jopa merkittävämpi – kuin introversion ja ekstraversion.

Ajattelu- ja tunnepreferenssit ovat niin kutsuttuja rationaalisia, arvioivia toimintoja. Näiden kautta voidaan kuvata muun muassa sitä, miten teet päätöksiä ja miten arvioit asioita, tilanteita sekä ihmisiä. Näiden kautta päästään kiinni myös siihen, millaisista seikoista työssäsi motivoidut ja mistä seikoista haluat saada palautetta. Seuraavassa pääset perehtymään hieman tarkemmin Ajattelupreferenssiin.

Insights Discoveryn Ajattelupreferenssi

Ajattelupreferenssiä suosiessasi olet todennäköisesi työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa aika muodollinen. Pidät asiat asioina ja ajattelussasi suosit faktoja ja logiikkaa. Suhtaudut ihmisiin, asioihin ja tilanteisiin ulkokohtaisesti ja objektiivisesti ja pyrit tekemään päätöksiä tosiasioiden perusteella (*. Haluat olla riippumaton ja korrekti, ja toimintaasi ohjaavat usein tehtävät, tavoitteet ja odotetut tulokset.

Jos suosit ajattelupreferenssiä, pidät todennäköisesti työympäristöstä, jossa on selkeät  järjestelmät, prosessit ja toimintatavat. Arvostat sitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan tilanteesta riippumatta – sitä vartenhan ne on tehty! Pidät myös siitä, että päätöksiä ohjaa objektiivinen totuus henkilökohtaisten mielipiteiden tai erityistoiveiden sijaan.

Arvioit usein itseäsi ja muita ulkokohtaisten mittareiden perusteella. Todennettava osaaminen, asiantuntemus ja laatu, saavutetut tavoitteet, tulokset excel-taulukon viimeisellä rivillä, selkeät luvut ja määrät ovat arvioinnin perustana.

Ajattelupreferenssi: motivoituminen ja vaikuttava palaute

Kun suosit ajattelupreferenssiä, motivoidut todennäköisesti edellä mainituista asioista: osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämisestä mitattavasti, toiminnan ja prosessien laadukkuudesta, tavoitteiden saavuttamisesta, tuloksen tekemisestä – seikoista, jotka ovat mitattavissa yhteisesti ymmärrettävällä ja todennettavalla tavalla. Näistä tekijöistä annettu palaute on sinulle vaikuttavaa, sillä ne ovat seikkoja joita myös itse arvostat.

Mikäli et saa palautetta tilanteessa, jossa koet onnistuneesi, pystyt ylläpitämään motivaatiotasi: onnistuminen on kuitenkin selkeästi todennettavissa. Jäät silti todennäköisesti kaipaamaan myönteistä palautetta esimieheltäsi tai muulta asianosaiselta. Syyttävä sormi kääntyy kohti tahoa, jolta palautetta toivoisit: miksi hän ei noteeraa saavutustasi? Miksi et saa palautetta onnistumisestasi? Jos tilanne toistuu kerta toisensa jälkeen tai yksittäinen tilanne on sinulle erityisen merkittävä, alkaa motivaation ylläpitäminenkin olla haasteellista.

Huomaathan, että kun suosit ajattelupreferenssiä, annat mielelläsi itsekin palautetta em. seikoista. Kiität mielelläsi siitä, mitä tiimi tai henkilö on tehnyt ja saavuttanut, jolloin tunnepreferenssin arvostamat seikat jäävät vähemmälle huomiolle. Työyhteisössä kannattaa käydä keskustelua siitä, millaiset seikat työkavereita motivoi. Tällöin pystyt antamaan palautetta juuri oikeista, toisen henkilön motivaatioon vaikuttavista tekijöistä.

Ajattelupreferenssi Insights Discovery -ympyrällä

Siinä missä Carl G. Jung käsitti introversion ja ekstraversion toimivan meissä sekä-että periaatteella, ajattelu- ja tunnepreferenssit ovat toisensa poissulkevia. Kun hyödynnät ajattelupreferenssiä, joudut ”vaientamaan” tunnepreferenssin ja päinvastoin riippumatta siitä, kumpi toiminto on sinulle luontaisempi. Mitä vahvemmin suosit toista, sitä vaativampaa ajattelun kääntäminen toiseen näkökulmaan on. Hyvässä päätöksenteossa tarvitaan kuitenkin molempia!

Insights Discovery -ympyrällä Tulenpunainen» ja Jäänsininen» energia ovat ajattelutoimintoa suosivia preferenssejä. Tässä sanaparissa meitä ohjaa ensisijaisesti se preferenssi, mikä nousee vahvimmaksi tietoisen minän väridynamiikassa». Alla olevista kuvista näet, missä Insights Discovery -ympyrän sijainneista nämä preferenssit nousevat suosituimmiksi. Muistathan, että myös muissa sijainneissa on Auringonkeltaista ja Ruohonvihreää – näissä preferenssien käyttäminen vaatii kuitenkin tietoisempaa otetta.

Insights Discovery JäänsininenInsights Discovery Tulenpunainen

 

 

 

 

 

 

 

 


(* Tosiasiat, faktat ja logiikka eivät ole aivan niin yksinkertaisia päätöksenteon perusteita, kuin ajattelupreferenssiä suosiva ajattelisi. Tästäkin opit lisää valmennuksissa ja kenties myöhemmin Voiman blogissa.

Syvemmät tiedot ajattelu- ja tunnepreferensseistä sekä omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa. Sen yhtenä tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen ajattelu- ja tunnepreferenssin tarpeita työyhteisön toiminnassa, vuorovaikutuksessa, päätöksenteossa ja ristiriitatilanteiden käsittelyssä. Ajattelu- ja tunnepreferenssit vaikuttavat tiiviisti myös henkiseen kuormitukseen töissä – näistäkin opit yhdessä tiimisi kanssa.

Esimiesvalmennuksissa opitaan, miten erilaiset toimintatyylit voidaan huomioida johtamisessa: motivoinnissa, palautteenantamisessa ja vastaanottamisessa, työympäristön luomisessa, hyvän, avoimen ilmapiirin rakentamisessa sekä henkisen kuormituksen tasaamisessa.

Tunnetko jonkun, joka hyötyisi oman arviointi- ja päätöksentekotyylinsä tunnistamisesta? Jaa tämä artikkeli alla olevista linkeistä!

Insights Discovery: Ekstraversio

Ekstraversio ja introversio herättävät paljon keskustelua. Osa meistä on hiljaisempia ja osa puheliaampia, osa nauttii sosiaalisesta ympäristöstä ja osa kaipaa enemmän omaa rauhaa. Mitä muita eroavaisuuksia tästä Carl Jungin asenteita kuvaavasta sanaparista löytyy ja miten ne ilmenevät meissä?

Me kaikki olemme sekä introverttejä että ekstroverttejä. Suosimme usein kuitenkin enemmän toista ja on syytä kiinnittää huomiota myös meille vähemmän mieluiseen lähestymistapaan. Hyödyntäessämme meille vähemmän mieluisia ja luontaisia toimintatyylejä saatamme huomata, että energialataus on näiden tilanteiden jälkeen aika alhainen. Palautumisen mahdollisuudet on hyvä suunnitella etukäteen.

Tässä artikkelissa paneudun tarkemmin ekstraversioon ja sen ilmenemiseen toiminnassamme.

Ekstraversio työelämässä

Jos suosit ekstraversiota, pystyt todennäköisesti vaihtamaan helposti tehtävästä ja aiheesta toiseen. Vieraammassakin seurassa olet usein avoin ja puhelias – otat rohkeasti osaa keskusteluihin, vaikka kaikki tietosi aiheesta eivät olisikaan täydellisiä. Olet nopea ja toiminnallinen sekä tekemisessä että vuorovaikutuksessa: päämääränäsi on suunnata huomio ideointiin ja toimeenpanemiseen. Vedät nopeasti johtopäätökset keskustelun jälkeen ja uskot, että eteen tulevat haasteet taklataan vasta kun ne ovat ajankohtaisia. Saat usein mielipiteesi esiin vaikka se vaatisi hiljaisempien osallistujien keskeyttämistä ja uskot vahvasti siihen, että pitää sanoa jos on asiaa. Välillä on ihan hyvä muistaa, että toisillakin voi olla arvokasta tietoa, vaikka tapa ilmaista itseä onkin erilainen  – keskity siis kertomisen lisäksi kysymään ja kuuntelemaan.

Ekstraversiota suosivana energiasi on suuntautunut enemmän ”ulospäin”. Huomiosi on suuntautunut enemmän ulkoiseen maailmaan ja päädyt usein tehtäviin, joissa saat hallita suuria kokonaisuuksia ja useita osa-alueita. Löydät itsesi usein tehtävistä, jotka vaativat sosiaalisuutta, mukautumista ja jatkuvaa vuorovaikutusta. Innostut ideoinnista ja uuden rakentamisesta, mutta asioiden loppuunsaattaminen viimeistä raporttia myöten saattaa tuottaa päänvaivaa.

Kun suosimasi toimintatyyli on ekstraversio, olet työyhteisössä usein puhelias ja aikaansaava tyyppi. Sinut saatetaan kokea hyvin avoimeksi ja helposti lähestyttäväksi. Saat luotua helposti muille tunteen tuttuudesta, vaikka et jakaisikaan kaikkein henkilökohtaisimpia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi. Keskityt yhdessä tekemiseen ja uskot, että yhdessä tekeminen ja oleminen jopa vapaa-ajalla rakentaa luottamusta. Tutustumisessa ja suhteen rakentamisessa saattaa auttaa myös se, että kyselisit hieman enemmän muilta heistä itsestään – ja antaisit aikaa vastata. Lisäksi avoimuus ja sosiaalisuus väärän henkilön kanssa tai väärään aikaan saattaa aiheuttaa sen, että päädyt ”toimistokuukkeleita” käsittelevään juttuun» – käytäthän siis tilannetajua huomataksesi, milloin ja missä tilanteessa vahvuutesi kannattaa päästää esiin 🙂

Olet päätöksenteossa nopea, tehokas ja suora. Pidät siitä, että palavereissa on aikaa ajatustenvaihdolle ja sitä, että asiat etenevät. Et välttämättä ehdi tutustua palaverin aiheisiin etukäteen saati valmistautua, mutta nopeana mukautujana pystyt osallistumaan keskusteluun kuin keskusteluun. Asioiden välitön toimeenpano päätösten jälkeen on sinulle tärkeää. Välillä voi tosin käydä niin, että ekstravertilla energialla tehdyt päätökset joudutaan muuttamaan jälkeenpäin: nopeutta korostavana et välttämättä ole huomioinut kaikkia tarvittavia yksityiskohtia.

Ekstraversio ja stressin lähteet

Suosit toiminnassasi aktiivisuutta, yhdessä tekemistä ja rohkeutta kokeilla uutta. Siitä syystä ylimääräinen byrokratia, hitaus, joustamattomuus ja pitkäaikainen yksin työskentely saattavat tuntua stressaavilta. Ekstraverttiä lähestymistapaa suosiessasi, motivaation ylläpitäminen hitaassa ja odottavassa ympäristössä saattaa olla haasteellista. Tästä syystä joustava, avoin ja nopean toiminnan mahdollistava työympäristö auttaa sinua toimimaan tehokkaammin.

Jos suosit ekstraversiota, saatat huomata olevasi väsynyt yksityiskohtiin keskittymistä ja yksin työskentelyä vaativan päivän jälkeen. Vaikka tarkkaan työhön paneutuminen saattaa viedä mukanaan, muista pitää kahvi- ja lounastauot työkavereiden kanssa! Lisäksi omasta palautumisesta kannattaa pitää kiinni esimerkiksi varamalla aikaa ystävien tapaamiselle vapaa-ajalla.

Pidät ihmisten kanssa työskentelystä, ja saat usein energiaa yhdessä ideoinnista, keskustelusta ja yhdessä innostumisesta. Huomioithan kuitenkin, että joskus muiden kanssa työskentely kuluttaa myös ekstrovertin henkilön energiaa – tämä etenkin silloin, kun työskentelet päivän asiakkaiden parissa. Tällöin paremmaksi palautumiskeinoksi voi osoittautua rauhoittuminen ja yksin oleminen.

Miten suosit ekstraversiota?

Kuten yllä kirjoitin, kukaan ei ole vain introvertti tai ekstrovertti – olemme kaikki molempia. Insights Discoveryn mallissa Auringonkeltainen» ja Tulenpunainen» preferenssi ovat ekstroverttejä ”värejä” ja profiilin itsearviointilomake mittaa sitä, missä järjestyksessä ja miten voimakkaasti suosit näitä. Riippuen antamistasi vastauksista ja väriesi järjestyksestä sekä voimakkuudesta», päästään kiinni siihen, miten paljon suosit ekstraversiota.

Alla olevista kuvista näet, miten ekstraversio levittyy Insights -ympyrälle lähes joka kolkkaan! Keltaisella ja punaisella väritetyissä sijainneissa ekstravertti preferenssi nousee yhdeksi eniten suosimistasi ja tarvitsemistasi toimintatyyleistä. Muistathan, että myös muissa sijainneissa on Auringonkeltaista ja Tulenpunaista – näissä preferenssien käyttäminen vaatii kuitenkin tietoisempaa otetta.

 

 

 

 

 

 

 


Syvemmät tiedot ekstraversiosta ja omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa. Sen yhtenä tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen introversion ja ekstraversion tarpeita työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Esimiesvalmennuksissa opitaan, miten erilaiset toimintatyylit voidaan huomioida johtamisessa.

Insights Discovery: Introversio

Introversio ja ekstraversio herättävät paljon keskustelua. Osa meistä on hiljaisempia ja osa puheliaampia, osa nauttii sosiaalisesta ympäristöstä ja osa kaipaa enemmän omaa rauhaa. Mitä muita eroavaisuuksia tästä Carl Jungin asenteita kuvaavasta sanaparista löytyy ja miten ne ilmenevät meissä?

Meistä kaikista löytyy sekä introvertti että ekstrovertti puoli. Suosimme usein kuitenkin enemmän toista toiminnassamme ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Hyödyntäessämme meille vähemmän mieluisia ja luontaisia toimintatyylejä saatamme huomata, että energialataus on näiden tilanteiden jälkeen aika alhainen. Koska energiaa vieviä tilanteita ei voi aina välttää – ja ne ovat usein jopa motivoivia – kannattaa kiinnittää huomiota palautumisen mahdollisuuteen.

Tässä artikkelissa paneudun tarkemmin introversioon ja sen ilmenemiseen toiminnassamme.

Introversio työelämässä

Jos suosit introversiota, pystyt todennäköisesti keskittymään pitkäjänteisesti käsillä olevaan tehtävään. Vieraammassa seurassa olet hiljainen ja tarkkaavainen, mutta tutummassa porukassa juttu saattaa luistaa enemmänkin – etenkin, jos olet puheena olevan aiheen asiantuntija. Olet tarkkaavainen ja kuuntelet toisia huolellisesti: päämääränäsi on ymmärtää toisen ajatuksia ja ideoita. Sinun voi olla vaikea saada mielipiteesi esiin puheliaampien joukossa: muistathan, että on ihan ok keskeyttää puhelias ekstrovertti!

Introversiota suosivana energiasi on suuntautunut enemmän ”sisään päin”. Huomiosi on suuntautunut enemmän sisäiseen maailmaasi ja löydät itsesi usein tehtävistä, jotka vaativat syvää asiantuntijaosaamista. Mitä paremmin pääset  valmistautumaan, keskittymään ja perehtymään asioihin, sitä varmemmaksi tunnet itsesi myös tilanteissa, joissa esittelet asiaasi muille.

Työyhteisössä olet usein rauhallinen tyyppi, ja sinut saatetaan kokea varautuneeksi. Et mielelläsi tuo henkilökohtaisia ajatuksiasi ja mielipiteitäsi ensimmäisenä esiin, vaan otat aikaa tutustumiselle ja luottamuksen rakentamiselle. Vahvuutesi luottamuksen rakentamisessa on toisen kuunteleminen. Tutustumisessa ja suhteen rakentamisessa saattaisi kuitenkin auttaa se, että kertoisit hieman enemmän itsestäsi jo alkuvaiheessa.

Olet päätöksenteossa harkitsevainen, ajattelevainen ja varovainen – hyvin tehty päätös on mielestäsi tarkkaan harkittu ja toteuttamiskelponen. Pidät siitä, että palaverit etenevät suunnitellusti ja että saat tiedon käsiteltävistä aiheista etukäteen. Jos tietoa ei tule, et todennäköisesti voi osallistua yhteiseen päätöksentekoon täysipainoisesti. Harkinta-aika ja aika asioihin tutustumiseen on sinulle tärkeää.

Introversion stressin lähteet

Suosit toiminnassasi suunnitelmallisuutta, loogisuutta ja järkevyyttä. Siitä syystä nopeat muutokset sekä jatkuvat keskeytykset työssä saattavat tuntua stressaavilta. Introverttiä lähestymistapaa suosiessasi, keskeytyksen jälkeen työn jatkaminen vie usein enemmän aikaa kuin ekstrovertiltä. Tästä syystä rauhallinen, keskittymisen mahdollistava työympäristö auttaa sinua toimimaan tehokkaammin.

Jos suosit introversiota, saatat huomata olevasi väsynyt sosiaalisuutta ja yhteistä osallistumissta vaativan päivän jälkeen. Omasta palautumisesta kannattaa pitää kiinni esimerkiksi tekemällä suunnitelma aktiivisen päivän jälkeiselle vapaa-ajalle. Vaikka pidätkin ihmisten kanssa työskentelystä, se kuluttaa energiaasi. Parhaimmillaan olet todennäköisesti silloin, kun sinulla on kokemus yhdessä olemisesta ja yhteisten tavoitteiden eteen työskentelystä – mutta niin, että itse työ on itsenäistä.

Miten suosit introversiota?

Kuten yllä kirjoitin, kukaan ei ole vain introvertti tai ekstrovertti – olemme kaikki molempia. Insights Discoveryn mallissa Jäänsinen» ja Ruohonvihreä» preferenssi ovat introverttejä ”värejä” ja profiilin itsearviointilomake mittaa sitä, missä järjestyksessä ja miten voimakkaasti suosit näitä. Riippuen antamistasi vastauksista ja väriesi järjestyksestä sekä voimakkuudesta», päästään kiinni siihen, miten paljon suosit introversiota.

Alla olevista kuvista näet, miten introversio levittyy Insights -ympyrälle lähes joka kolkkaan! Sinisellä ja vihreällä väritetyissä sijainneissa introvertti preferenssi nousee yhdeksi eniten suosimistasi ja tarvitsemistasi toimintatyyleistä. Muistathan, että myös muissa sijainneissa on Jäänsinistä ja Ruohonvihreää – näissä preferenssien käyttäminen vaatii kuitenkin tietoisempaa otetta.

Insights Discovery: Jäänsininen preferenssiInsights Discovery: Ruohonvihreä preferenssi

 

 

 

 

 

 

 


Syvemmät tiedot introversiosta ja omasta toimintatyylistäsi saat muun muassa Voimaa Tiimille! -valmennuksessa. Sen yhtenä tavoitteena on auttaa sovittamaan yhteen introversion ja ekstraversion tarpeita työyhteisön toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Esimiesvalmennuksissa opitaan, miten erilaiset toimintatyylit voidaan huomioida johtamisessa.

 

 

 

Insights Discovery Auringonkeltainen

Insights Discovery: Auringonkeltainen preferenssi

Kaikista meistä löytyy kaikkia Insights Discovery -värejä, mutta suosimme yhtä, kahta tai kolmea preferenssiä. Ne näkyvät meistä ulospäin ja useimmiten muut tunnistavat meistä näitä piirteitä. Millainen on työskentelytyylisi, jos eniten suosimasi toimintatyyli on Insights Discoveryn Auringonkeltainen preferenssi? Seuraava kuvaus on karrikoitu pintaraapaisu Auringonkeltaisen preferenssin toimintatyyliin, mutta ehkä saatat tunnistaa tästä  piirteitä itsestäsi – tai jopa työkaveristasi!

Auringonkeltainen preferenssi

Jos valitsit kuvasta» tai sarakkeista» eniten Auringonkeltaisia sanoja, yksi työskentelytyylisi vahvuuksista on todennäköisesti verkostoituminen. Olet avoin ja helposti muihin tutustuva – ja itsekin helposti lähestyttävä. Pidät siitä, että voit pitää ”monta rautaa tulessa” ja että saat joka päivä innostua jostain uudesta! Multitaskaaminen onnistuu sinulta helposti ja dynaamisuus tuo vaihtelevuutta työpäiviisi. Työpaikka ei ole sinulle vain työpaikka, vaan yhteisö johon haluat kuulua.

Auringonkeltainen preferenssi saa sinut suhtautumaan myönteisesti muutoksiin, etenkin jos näet muutosten hyödyn ihmisille tulevaisuudessa. Päätöksenteossa haluat miettiä mahdollisimman monia vaihtoehtoja ja uusia ideoita, sillä asiat voisi aina tehdä vähän eri tavalla! Lopullisessa päätöksessä otat huomioon ennen kaikkea ihmiset. Toimit monesti työyhteisön ”tsempparina” – sinun on luontevaa kehua muita ja antaa hyvää palautetta.

Jos Auringonkeltainen preferenssisi on vahva, kannattaa tiedostaa seuraavaa:

Tykkäät ideoida ja tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Tämä voi vaikuttaa siltä että tavoitteesi ei ole aivan selkeä, ja että toimintasi on vailla painopistettä. Sinut saatetaan nähdä pinnallisesti keskittyvänä ja porukan huumorikaverina, jonka osaaminen hautautuu persoonan alle. Voi myös vaikuttaa siltä, että olet kiinnostunut enemmän ihmisistä kuin itse työstä. Kannattaa siis välillä säätää tarvettasi henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja keskittyä itse asiaan. Muista myös, että vuorovaikutuksessa kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puhuminen!

Missä tilanteissa tarvitset Auringonkeltaista preferenssiä?

Jos tunnistat itsestäsi paljon Auringonkeltaista preferenssiä, muista että sen käytön voimakuutta voi säätää. Voit laskea tämän toimintatyylin varaan välillä vähän enemmän, kun taas toisessa tilanteessa joudut hillitsemään Auringonkeltaista energiaasi. Tunnistatko tilanteita, joissa voit antaa palaa omalla vahvalla tavallasi ja tilanteita, joissa joudut hieman hillitsemään itseäsi?

Vaikka Auringonkeltainen preferenssi ei nousisikaan eniten suosimiesi preferenssien joukkoon, tarvitset sitä töissäsi. Missä tilanteissa tarvitset tällaista toimintatyyliä? Missä tilanteissa voisit hyödyntää sitä entistä enemmän?


Muistathan, että meistä kaikista löytyy kaikkia toimintatyylejä! Oma profiilisi kertoo», missä järjestyksessä ja kuinka voimakkaasti suosit eri preferenssejä ja miten niiden vaikutus näkyy toiminnassasi. Osa työpaikkojen ristiriitatilanteista johtuu siitä, että kuvittelemme olevamme aivan erilaisia, kuin miten näyttäydymme muille ja mitä profiilimme meistä kertoo!

Lue lisää myös muista toimintatyyleistä:

Jäänsininen»

Ruohonvihreä»

Tulenpunainen»

Insights Discovery Tulenpunainen

Insights Discovery: Tulenpunainen preferenssi

Millainen on työskentelytyylisi, jos eniten suosimasi toimintatyyli on Insights Discoveryn Tulenpunainen preferenssi? Seuraava kuvaus on karrikoitu pintaraapaisu Tulenpunaisen preferenssin toimintatyyliin, mutta ehkä saatat tunnistaa tästä  piirteitä itsestäsi – tai jopa työkaveristasi. Muistathan, että meistä kaikista löytyy kaikkia preferenssejä – suosimme näistä enemmän yhtä, kahta tai kolmea toimintatyyliä.

Tulenpunainen preferenssi

Jos valitsit eniten itseäsi kuvaavia sanoja Tulenpunaisen sarakkeesta» tai nelikentästä», työskentelytyylisi on todennäköisesti tehtävä- ja tavoitekeskeinen. Haluat saada hommat tehtyä, ja mielellään mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Pidät siitä, että palavereissa päästään suoraan asiaan ja uskallat kertoa näkökulmasi myös vieraammassa porukassa. Uskot siihen, että riittävällä tahdolla päästään vaikka ”läpi harmaan kiven”!

Päätöksenteossa suosit logiikkaa ja faktoja. Mottosi voi olla ”Parempi huono päätös kuin ei päätöstä lainkaan” – pääasia että tekemisen meininki säilyy, ja asioissa päästään eteenpäin. Sinua todennäköisesti kiinostavat riittävän haastavat tehtävät, selkeät tavoitteet ja näkyvät tulokset. Arvostat sitä, että sinulla on itsenäinen rooli työyhteisössä, vaikkakin saat energiaa ihmisten kanssa toimimisesta.

Mikäli tunnistit itsestäsi paljon Tulenpunaista, kannattaa huomioida seuraavaa:

Toimintasi saatetaan välillä kokea kovana ja ihmiset unohtavana. Vaadit paljon itseltäsi, mutta tulet samalla vaatineeksi paljon myös muilta – ehkä välillä jopa liikaakin. Muistathan myös, että välillä on hyvä pysähtyä, pohtia ja kuunnella muitakin näkökulmia. Se omasi ei aina ole ainoa oikea. Välillä sinun on myös syytä antaa enemmän tilaa muille ja muista, että kaikki eivät ole yhtä nopeita ajattelijoita kuin sinä. Lisäksi kannattaa ottaa oikeasti aikaa työstä irroittautumiselle, se kun ei ole kaikki kaikessa.

Missä tilanteissa tarvitset Tulenpunaista preferenssiä?

Jos tunnistat itsestäsi paljon Tulenpunaista preferenssiä, muista että sen käytön voimakuutta voi säätää. Voit laskea tämän toimintatyylin varaan välillä vähän enemmän, kun taas toisessa tilanteessa joudut hillitsemään Tulenpunaista energiaasi. Tunnistatko tilanteita, joissa voit antaa palaa omalla vahvalla tavallasi ja tilanteita, joissa joudut hieman hillitsemään itseäsi?

Vaikka Tulenpunainen preferenssi ei nousisikaan eniten suosimiesi preferenssien joukkoon, tarvitset sitä töissäsi. Missä tilanteissa tarvitset tällaista toimintatyyliä? Missä tilanteissa voisit hyödyntää sitä entistä enemmän?


Muistathan, että meistä kaikista löytyy kaikkia toimintatyylejä. Oma profiilisi kertoo», missä järjestyksessä ja kuinka voimakkaasti suosit eri preferenssejä ja miten niiden vaikutus näkyy toiminnassasi. Osa työpaikkojen ristiriitatilanteista johtuu siitä, että kuvittelemme olevamme aivan erilaisia, kuin miten näyttäydymme muille ja mitä profiilimme meistä kertoo!

Lue lisää myös muista toimintatyyleistä:

Jäänsininen»

Ruohonvihreä»

Auringonkeltainen»

Insights Discovery Jäänsininen

Insights Discovery: Jäänsininen preferenssi

Henkilökohtainen toimintatyylisi näkyy sinusta ulospäin. Millainen on työskentelytyylisi, jos eniten suosimasi toimintatyyli on Insights Discoveryn Jäänsininen preferenssi? Seuraava kuvaus on karrikoitu pintaraapaisu Jäänsinisen preferenssin toimintatyylistä, mutta ehkä saatat tunnistaa tästä  piirteitä itsestäsi – tai jopa työkaveristasi. Muistathan, että kaikista meistä löytyy kaikkia Insights Discovery -värejä, mutta suosimme yhtä, kahta tai kolmea preferenssiä.

Jäänsininen preferenssi

Mikäli tunnistat eniten itseäsi kuvaavia sanoja Jäänsinisestä kategoriasta, suosit todennäköisesti tarkkaa, yksityiskohtaista ja suunnitelmallista otetta työntekoon. Arvostat laadukasta, virheetöntä työtä ja pidät siitä, että sinulla on riittävästi aikaa tutustua käsillä olevaan aiheeseen. Osaat kiinnittää huomiota kysymyksiin, joita muut eivät edes tule ajatelleeksi. Perustat päätöksesi tosiasioihin, faktoihin ja tutkittuun tietoon ja pidät siitä, että tieto on järjestelmällisessä muodossa.

Pidät todennäköisesti siitä, että asiat tehdään niin kuin on sovittu ja että kaikki noudattavat yhteisiä prosesseja. Haluat ymmärtää asiat ennen toteuttamista ja pyrit jo etukäteen selvittämään mahdolliset kompastuskivet matkan varrella. Tykkäät siitä, että asiat tehdään kerralla oikein turhan säätämisen sijaan. Arvostat kirjallista viestintää – silloin tieto on selkeästi tietyssä paikassa dokumentoituna, ja siihen on helppo palata tarkennuksia varten.

Jos Jäänsininen preferenssi tuntuu tutulta, kannattaa tiedostaa seuraavaa:

Sinut saatetaan kokea hitaana toiminnassasi, koska haluat tutustua asioihin niin syvällisesti. Muut saattavat kokea muodollisuutesi ja halusi pitäytyä työasioissa välinpitämättömyytenä toisia kohtaan. Välillä kannattaa avata hieman enemmän myös henkilökohtaista puolta! Voi myös käydä niin, että sinut koetaan kovana ja liian asiakeskeisenä, sillä toimintatyylistäsi ei aina välity ihmisten huomiointi. Hyvät, yksityiskohtaiset kysymyksesi saatetaan kokea kritiikkinä. Kannattaa siis kiinnittää huomiota siihen, missä vaiheessa ja miten esität hyvät kysymyksesi.

Missä tilanteissa tarvitset Jäänsinistä preferenssiä?

Jos tunnistat itsestäsi paljon Jäänsinistä preferenssiä, muista että sen käytön voimakuutta voi säätää. Voit laskea tämän toimintatyylin varaan välillä vähän enemmän, kun taas toisessa tilanteessa joudut hillitsemään Jäänsinistä energiaasi. Tunnistatko tilanteita, joissa voit antaa palaa omalla vahvalla tavallasi ja tilanteita, joissa joudut hieman hillitsemään itseäsi?

Vaikka Jäänsininen preferenssi ei nousisikaan eniten suosimiesi preferenssien joukkoon, tarvitset sitä töissäsi. Missä tilanteissa tarvitset tällaista toimintatyyliä? Missä tilanteissa voisit hyödyntää sitä entistä enemmän?


Muistathan, että meistä kaikista löytyy kaikkia toimintatyylejä. Oma profiilisi kertoo», missä järjestyksessä ja kuinka voimakkaasti suosit eri preferenssejä ja miten niiden vaikutus näkyy toiminnassasi. Osa työpaikkojen ristiriitatilanteista johtuu siitä, että kuvittelemme olevamme aivan erilaisia, kuin miten näyttäydymme muille ja mitä profiilimme meistä kertoo!

Lue lisää myös muista toimintatyyleistä:

Ruohonvihreä»

Tulenpunainen»

Auringonkeltainen»