Artikkelit

Insights Discoveryn validiteetti

Insights Discoveryn validiteetti

Tiesitkö, että värimaailmaa hyödyntäviä, erilaisia toimintatyylejä kuvaavia malleja on markkinoilla useampia? Värejä koskevia somekeskusteluja seuratessa ja kirjoja lukiessa saattaa hämärtyä se, mistä menetelmästä on oikein kysymys, mitä se mittaa ja mihin tietoa voi soveltaa. Lisäksi epäselväksi voi jäädä se, onko tieto oikeasti tutkittua, vai onko se enemmänkin kertojan omaa kuvausta ja omia tulkintoja aiheesta.

Insights Discoveryn mallista ei toistaiseksi ole kirjoitettu kirjoja.

Nelikenttä on vain karrikoitu taso, josta valmennuksissa lähdetään liikkeelle: mallin syventäminen, soveltaminen sekä erityisesti oma henkilökohtainen Insights Discovery -profiili» on itsetuntemuksen lisäämisessä ja muiden ymmärtämisessä avainasemassa.

Insights Discoveryn taustateoria

Eräs merkittävä ero erilaisissa malleissa on taustateoria. Insights Discoveryn tausta on sveitsiläisen psykiatrin Carl G. Jungin typologiassa. Jungin teoria pohjautui hänen omiin havaintoihinsa psykiatrina ja hänen oppilaansa Jolande Jakobi koosti Jungin tutkimukset aiheesta teokseensa The Psychology of C. G. Jung (1973).

Jung on tuonut kieleemme käsitteet introversio ja ekstraversio, ja hän yhdisti näihin monelle tutuksi tulleisiin käsitteisiin neljä preferenssiä: arvoivat toiminnot ajattelu/tunne sekä tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot aistiminen/vaistoaminen. Näistä voit lukea lisää Voiman blogista: avaa tästä yleistason kuvaukset kaikista preferensseistä».

Insights Learning and Development on yhdessä Westminster Universityn kanssa jatkanut tutkimuksia ja kehittänyt mallin ja työkalun, jonka kautta preferenssejämme ja niiden voimakkuutta pystytään mittamaan ja määrittelemään. Tämän kehitystyön tuloksena käytössämme on Insights Discoveryn malli ja henkilökohtainen profiili hyödynnettäväksi sekä sovellettavaksi henkilökohtaisen toimintamme, työyhteisöjen ja johtamisen kehittämisessä.

Persoonallisuustesti vai jotain muuta?

Jotain muuta. Persoonallisuudella tarkoitetaan yleisesti ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen muodostamaa kokonaisuutta, jonka katsotaan olevan jokaiselle meistä luonteenomainen ja melko pysyvä yli ajan ja eri tilanteissa (ks. persoonallisuus Wikipediassa»). Käyttäytymis- ja ajattelumalleihimme vaikuttavat muun muassa asenteemme, arvomme, uskomuksemme, kokemuksemme ja mieltymyksemme.

Insights Discovery -evaluaattori keskittyy näistä viimeiseen: sen kautta mitataan mieltymyksiämme, ei koko persoonallisuuttamme.

Englanninkielinen nimi ”personal profile” saattaa nopeasti käännettynä johtaa harhaan. Kielen kanssa tarkka kääntää sen oikein: henkilökohtainen profiili, ei siis persoonallisuusprofiili.

Insights Discovery -profiili huomioi sen tosiasian, että toimimme eri tilanteissa eri tavalla. Sen kautta kuvataankin työhön liittyvissä valmennuksissa nimenomaan sitä, miten toimimme työroolissamme ja siinä työyhteisössä, jossa olemme. Jo ennen itsearviointilomakkeeseen vastaamista ohjeistetaan ajattelemaan työminää – ei toimintaamme esimerkiksi kotona tai yleisesti.

Ja ei, tämä ei ole testi. Itsearviointilomakkeessa ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä niitä arvioida suhteessa johonkin haluttuun tai oikeaan vastauskaavaan. Kun puhutaan Insights Discoverysta, ei puhuta testistä, vaan profiilista, analyysistä tai itsearvioinnista.

Insights Discoveryn validiteetti ja reliabiliteetti

Validiteetti tarkoittaa sitä, että mittari mittaa sitä, mitä sen on tarkoitus mitata. Psykometrisessa arvioinnissa on kriittistä tunnistaa se, mitä tarkoitusta ja käyttökohdetta varten validointi tehdään. Insights Discovery on validoitus seuraavia tarkoituksia varten:

 • Itsetuntemuksen ja muiden ymmärtämisen lisääminen
 • Vuorovaikutus -ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen
 • Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen, luottamuksen rakentaminen
 • Johtamisen kehittäminen
 • Tiimityön ja työyhteisöjen kehittäminen

Insights Discoveryn validiteetti koskee siis edellä mainittuja tilanteita.

Mallia ei ole validoitu eikä sitä ole tarkoitettu esimerkiksi kykyjen, osaamisen, taitojen tai soveltuvuuden arviointiin, eikä profilointia ole tarkoitettu tai rakennettu rekrytointiprosessissa hyödynnettäväksi.

Meidän valmentajien tehtävänä on ohjata asiakkaitamme käyttämään tietoa tarkoituksenmukaisesti ja oikein.

Reliabiliteetti tarkoittaa mittarin luotettavuutta: sitä, että mittari antaa samalle henkilölle samalla mittarilla eri kerroilla samat tulokset. Insights Discoveryn reliabiliteetti on hyvin vahva. Osallistujat siis vastaavat arviointilomakkeeseen samalla tavalla eri vastauskerroilla.

Emme kuitenkaan ole koneita: esimerkiksi merkittävät ja pitkäkestoiset muutokset tai pitkään jatkunut stressi vaikuttavat vastauksiimme siinä missä muutoinkin ympäristömme. Pienet, hetkelliset muutokset tai heilahtelut sen sijaan eivät merkittävästi vaikuta vastauksiin, vaikka vastaajasta saattaakin joskus näin tuntua.

Insights Discoveryn malli ottaa myös huomioon sen, että eri tilanteissa saatat ottaa erilaisen roolin osana työtäsi ja työyhteisöäsi. Jos siis ympäristösi muuttuu tai tietoisesti muutat omaa toimintatyyliäsi, muutos voi vaikuttaa myös profiiliisi. Nämä muutokset näkyvät profiilisi energiansuuntautumiskuviossa», joka on oleellinen osa oman profiilisi hyödyntämistä.

Insights Discoveryn validiteetin seuranta ja ulkopuolinen validointi

Insights Discoveryn reliabiliteettia ja validiteettia seurataan jatkuvasti. Viimeisin suomenkielisen evaluaattorin validiteetti- ja reliabiliteettitutkimus on julkaistu tammikussa 2020. Voit ladata tutkimuksen tulokset itsellesi tästä: Reliability and validity of the Finnish version of the Insights Discovery Preference Evaluator–1

Kansainvälinen järjestelmien sertifioija DNV Global on myöntänyt Insights Discoverylle vuonna 2017 työhön liittyvän testauksen sertifikaatin: Occupational Test Tools Certification Mark, katso lisätiedot tästä IDPE_certificate_30062017_-1.

Insights Discoveryllä on Britannian Psykologiliiton (British Psychological Society, BPS) ja sen testauskeskuksen (Psychological Testing Centre, PTC) antamana PTC Kitemark eli testauskeskuksen validointi.

Näiden sertifikaattien saamiseksi arviointimenetelmän on täytettävä eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPA:n testauksen arviointisäännöt (EFPA Test Review guidelines»). EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations, edustaa 36 Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien Suomen Psykologiliitto. Myös Yhdysvaltojen Psykologiliitto on validoinut Insights Discoveryn.

Kaikki arviointilomakkeen ja mallin kehitystyö näkyy arjessani valmentajana. Insights Discovery koetaan erittäin tarkaksi ja paikkansapitäväksi toimialasta, roolista tai asemasta riippumatta (nk. Face Validity).

Yksi parhaita hetkiä valmentajana onkin se, kun pääsen jakamaan osallistujille profiilit ja seuraamaan reaktioita osallistujien lukiessa profiileitaan» 🙂

Kaikista löytyy kaikkia värejä

Emme puhu valmennuksissa ”yhden värisistä tyypeistä”, vaan tunnistamme sen tosiasia, että jokainen meistä hyödyntää koko väriskaalaa omalla tavalla eri tilanteissa.

Insights Discoveryn evaluaattori mittaa, missä järjestyksessä ja kuinka voimakkaasti suosimme eri preferenssejä eli mieltymyksiä. Meistä kaikista löytyy siis kaikkia värejä!

Suosimme useimmiten toimintayyleistä kolmea (44 % väestöstä) tai kahta (53 % väestöstä), ja vain loput 3 % kokevat käyttävänsä vain yhtä toimintatyyliä vahvasti – katso esimerkki väridynamiikasta täältä». Vähemmän suosimamme toimintatyylit saattavat jäädä hyödyntämättä (esimerkissä keskiviivan alapuolelle jäävät). Näiden esiinnostaminen onkin yksi tärkeä tekijä omien vahvuuksien ja sokeiden pisteiden tunnistamisessa. Nämä kaikki käydään läpi osana valmennusta niin, että jokainen pystyy ymmärtämään omaa profiiliaan ja peilaamaan väridynamiikkaansa suhteessa sen hetkiseen tilanteeseensa.

Emme siis puhu ”punaisista, sinisistä, vihreistä ja keltaisista tyypeistä”, vaan käytämme kunnoittavaa ja kehittymiseen suuntaavaa kieltä:

”Suosin tällä hetkellä eniten Ruohonvihreää toimintatyyliä.”

”Näin sinusta palaverissa paljon Jäänsinistä energiaa.”

”Nyt tarvitsemme tätä päätöstä varten Tulenpunaista energiaa.”

”Tässä tilanteessa minun kannattaa nostaa Auringonkeltaista energiaa toiminnassani.”

Käytän, suosin, hyödynnän, nostan, lasken, tarvitsen. Ei ”minä olen”. Tällä on merkittävä ero.

Valmentajan vinkit menetelmän valintaan

Kun pohdit itsetuntemuksen, itsensä johtamisen ja muiden ymmärtämisen tärkeyttä organisaatiossasi, saatat miettiä värimaailmaa käyttävän menetelmän hyödyntämistä. Olipa kyse sitten yksilöiden, työyhteisöjen, johtamisen tai myynnin kehittämisestä, tässä muutama vinkki pohdittavaksi:

 1. Onko mallilla ulkopuolisten tahojen validointia?
 2. Onko teoriatausta selkeä? Käydäänkö teoriatausta läpi valmennuksessa?
 3. Vastaako jokin taho selkeästi mallin tutkimisesta, eteenpäinviemisestä ja kehittämisestä?
 4. Seuraako, ylläpitääkö ja tukeeko kehittäjätaho valmentajien osaamista?
 5. Mikä menetelmä ja valmentaja käyttää sellaista kieltä, jonka haluat viedä organisaatioosi?
 6. Voitko soveltaa mallia organisaatiossanne mahdollisimman laajasti?
 7. Voiko valmentaja auttaa teitä mallin hyödyntämisessä mahdollisiman pitkälle?
 8. Voiko malli tukea jo olemassa olevia rakenteita ja ohjelmia viemällä ne henkilökohtaiselle tasolle?
 9. Keskittyykö malli ja valmentaja epäkohtien ja heikkouksien ruotimiseen vai vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen?

Omalta osaltani valmentajana olen pitänyt näitä kysymyksiä äärimmäisen tärkeänä. Toistaiseksi vain yksi malli on täyttänyt kaikki toiveet 🙂

insights discoveryn hyödyntäminen

Insights Discoveryn hyödyntäminen johtamisessa

Insights Discoveryn hyödyntäminen johtamisessa on helppoa. Se vaatii hieman aikaa sekä avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä – ihanteellisessa tilanteessa kaikki ovat valmiita jakamaan tietoa omasta profiilistaan. Muistathan kuitenkin, että profiili on henkilökohtainen ja tiedon jakaminen on jokaisen oma valinta.

Kurkkaa täältä vinkkejä keskustelun uudelleen käynnistämiseksi tai ylläpitämiseksi!

Johtamisosion käsittely: https://www.voimavalmennus.fi/2016/11/01/insights-profiilin-johtamisosio/

Vahvuudet: https://www.voimavalmennus.fi/2017/04/04/toimintasi-vahvuudet/

Merkitys ryhmälle: https://www.voimavalmennus.fi/2016/09/27/insights-discovery-profiili/

Motivaation lähteet: https://www.voimavalmennus.fi/2016/10/18/insights-discovery-motivaation-lahteet/

Motivaation esteet: https://www.voimavalmennus.fi/2016/11/08/insights-discovery-motivaation-esteet/

Ihanteellinen työympäristö: https://www.voimavalmennus.fi/2016/11/29/insights-discovery-ihanteellinen-tyoymparisto/

Kehityskeskustelut (syvempi paneutuminen): https://www.voimavalmennus.fi/2017/03/31/insights-discovery-kehityskeskustelut/

Johtamisen kannalta myös energiansuuntautumiskuvio on oleellinen: se kertoo, minkä toimitatapojen ylläpitämiseen tai häivyttämiseen kuluu energiaa. Keskustelujen kautta voidaan selvittää, onko tilanne stressaava vai motivoiva ja päästä kiinni toimenpiteisiin tarvittaessa: https://www.voimavalmennus.fi/2018/11/01/insights-profiilisi-varidynamiikka/

Insights Discoveryn hyödyntäminen on yksi aihe blogin ohella myös webinaareissa».

Jos näistä ei löytynyt tarvettasi vastaavia neuvoja, otathan yhteyttä minuun! Olen käytettävissä sekä valmennusohjelmien aikana että niiden jälkeen, jotta saat parhaan mahdollisen hyödyn panostuksestasi.

Yllä mainitut aihealueet ja paljon muuta asiaa on käsittelyssa Insights Discoveryyn liittyvissä jatkovalmennuksissa sekä työyhteisöille että johtajille. Profiilitiedon lisäksi valmennuksissa opitaan malleja, työkaluja ja menetelmiä, jotka tukevat Insights Discoveryn mallin hyödyntämistä laajemminkin.

 

Positiivinen vuorovaikutus Porissa

Porilainen mielenlaatu on mielenkiintoinen. Positiivinen vuorovaikutus ei ole kaikille ilmeisin tapa ilmaista itseään ja jo hotellissa varoitellaan: ”Kun tuut Porriin, sut pannaan pärekorriin ja veretään pitkin poikin Porin torrii!”. Valmennuksen palautteissa oli seuraava kommentti: ”Kiitos hauskasta mukavasta päivästä! Jaksoit ymmärtää porilaista huumoria, joka useasti on käänteinen.” …Saanko tunnustaa? Valmennuspäivän aikana en aina tiennyt, mikä on vitsiä ja mikä totta – mutta hauskaa oli joka tapauksessa!

Valmensin syksyllä Porin kaupungin Teknisen toimialan Yhteiset palvelut -yksikköä. Yksikön päällikkö Minna Ojalalle Insights Discoveryn malli oli jo tuttu, ja toiveena oli rakentaa positiivista vuorovaikutusta työyhteisöön.

Minna kuvailee valmennusta ja taustoja seuraavasti:

”Tutustuin Insights Discoveryyn edellisessä työpaikassani ja halusin sen avulla vahvistusta myös uuden työpaikkani työyhteisön vuorovaikutukseen. Ymmärtämällä omaa itseämme ja muiden erilaisuutta pystymme tukemaan positiivista vuorovaikutusta työyhteisömme arjessa.

Henkilöstömme silmin nähden innostui valmennuspäivän aikana ja Anu sai hienosti valmennettavat mukaan keskusteluun. Valmennuksen jälkeen keskustelu kahvipöydissä on ollut vilkasta. Henkilöstö on halunnut jakaa omaa profiiliaan työkavereiden kanssa sekä yksityiselämän puolella.

Työpaikalla meillä on nyt työkalu, jolla pystymme puhumaan erilaisuudesta. Me tähtäämme entistä parempaan työyhteisöön, jossa pystytään rakentavaan vuorovaikutukseen erilaisuudesta huolimatta.

Erilaisuus on rikkaus työpaikallamme, jolla saavutamme enemmän kuin olemalla samanlaisia.”

 Positiivinen vuorovaikutus työyhteisössä

Minnan alkuperäinen ajatus positiivisen vuorovaikutuksen tukemisesta on onnistunut työyhteisössä. Teknisen toimialan johdon assistentti Tuuli Leppimäki kertoi kokemuksistaan heti päivän jälkeen:

”Omakohtaiset kiitokseni koulutuksesta. Olen saamaani analyysiä miettinyt paljon, ja siitä myös työpaikalla ja kotona keskustellut. Analyysi tuli minulle tarpeeseen, ja vasta nyt ymmärrän tiettyjä asioita itsestäni. Koulutuspäivällä tulee olemaan kauaskantoiset seuraukset, siis positiivisessa mielessä 🙂

Vasta nyt ymmärrän joistakin työkavereistani, miksi he reagoivat asioihin täysin eri tavalla kuin  minä. Ja hyväksyn sen.

Tämän analyysin perusteella hyväksyn itsessäni paremmin sen, että olen hyvin tunteella eteenpäin menevä. Logiikka jää tunteideni varjoon. Suosittelisin tätä koulutusta muillekin. Työmme on haastavaa, joten itsen ja työkaverin parempi ymmärrys auttaisi arjen haasteissa.”

Kyselin päivän vaikutuksista ja sen herättämästä keskustelusta reilu kuukausi yhteisen päivän jälkeen, ja Tuuli kirjoitteli kokemuksistaan vielä lisää:

”Valmennus on herättänyt kyllä positiivista keskustelua, joka päivä kahvipöydässä viitataan jollain lailla ihmisten erilaisiin väreihin.

Valmennuspäivään osallistuneilla on nyt enemmän ymmärtämystä työkavereiden ”aivoituksiin” ja sietokyky toisten ihmisten persoonallisuutta kohtaan on lisääntynyt. Eräs hyvin sininen työkaverini sanoi tämän koulutuspäivän jälkeen, että nyt hän vasta ymmärtää, miksi hän on tällaisten koulutuspäivien jälkeen aina aivan poikki! Kyse ei ole huonosta fyysisestä kunnosta, vaan tästä persoonallisuuden sinisyydestä.

Itse olen koulutuspäivän jälkeen kuullut muutamaankin otteeseen, että ”älä nyt ota paineita tästä työasiasta, kun sinä olet niin herkkä”. Aivan totta tuokin!

Itse olen vieläkin pienen (positiivisen) hämmennyksen vallassa, kun omassa analyysissäni oli yhteenveto-osiossa seuraava lause: ”Hänellä on suuri hellyyden tarve, jota ei esiinny yhtä vahvana muilla tyypeillä.” Tuo on niiiin totta! Miten tuo analyysi voi tietää sen minusta?!”

Kiitos Porin osallistujat, ja kiitos Minnalle ja Tuulille referensseistä! On ollut mukava kuulla myös muilta myönteisistä vaikutuksista – oli mukava päästä tuomaan Poriin uudella tavalla positiivista vuorovaikutusta 🙂

Point Group Oy:n vakuuttivat asiantuntemus ja ihmisläheisyys

Sain alkukesästä yhteydenottopyynnön Espoosta. Rakennusalan ohjelmistoyhtiö Civilpoint Oy etsi itselleen uutta valmentajaa Insights Discoveryn maailman parissa. Työkalu ja menetelmä olivat jo osalle porukasta tuttua, ja yrityksen kasvettua reippaasti myös uudet tulokkaat haluttiin saatella Insights Discoveryn pariin. Haussa oli valmentaja, joka pystyisi entistä paremmin vastaamaan osallistujaryhmän tavoitteisiin ja tarpeisiin asiantuntevalla ja ihmisläheisellä otteella. Tulin valituksi yhteistyökumppaniksi ja tositoimiin päästiin lokakuun alussa.

Matkan varrella Civilpoint muuttui konserniksi ja muutama tulevista osallistujista nousi esimiesasemaan: emoyhtiö Point Group Oy on rakennetun ympäristön osaajakeskittymä», joka tuottaa asiakkailleen palveluita Assetpoint Oy:n, Buildpoint Oy:n ja Civilpoint Oy:n kautta. Valmennus tarjosi uusille esimiehille uutta näkökulmaa johtamiseen, vaikka varsinaisesta esimiesvalmennuksesta ei ollut kyse – ensimmäinen päivä kuljetettiin asiakkaalle räätälöitynä Voimaa Tiimille! -valmennuksena».

Toimitusjohtaja Tuomas Hörkkö oli osallistunut Insights Discovery -valmennukseen jo vuonna 2016, ja kertoi kokemuksistaan seuraavaa:

”Meillä oli aiemmin tehty Insights Discovery -profiilit ja pidetty koulutus. Näimme sen erittäin hyödylliseksi ryhmädynamiikan rakentamisessa sekä yhteistoiminnassa päivittäisessä työssämme. Yrityksen kasvaessa halusimme jatkaa Insightsin hyödyntämistä. Haimme uudenlaista valmentajaa ja Anun sivujen sekä keskusteluiden kautta varmistuimme hänen soveltuvuudestaan meidän valmentajaksemme.

MIKSI?

Meillä tehdään paljon hankkeita ja työtä tiimeissä. Valmennuksen kautta saimme ymmärrystä työkavereista ja ”käyttöohjeen” itseemme ja työkavereihin, jotta ymmärtäisimme toisiamme paremmin. Valmennuspäivän jälkeen asiasta keskusteltiin pitkään ja hieman vitsailtiinkin. Selkeästi kuitenkin huomattiin että asia osui ja upposi. Päivän asiaan on palattu ja palataan jatkossakin tarkoituksen mukaisesti.

PARASTA?

Yksi tärkeimmistä asioista valmennuspäivässä itse aiheiden ja profiileiden lisäksi oli kokonaisuuskartta. Anu yhdisti aikaisemmat osallistujat uuden osallistujaryhmän Insights-ryhmäympyrään ja oli mahtava saada koko firman henkilökunta samalle kartalle. Se antaa hyvän kuvan kokonaisuudesta ja muistuttaa erilaisuudesta.

Toinen tärkeä asia oli päivän aikana tehty ryhmätyö. Se toi selvästi esille erilaisten ihmisten toiveita firman ja tiimien toiminnalle meidän oman henkilökuntamme kertomana. Se auttoi myös opittujen asioiden ymmärtämisessä ja porukka voi käyttää ryhmätyön koosteita mm. tiimien sisäisissä keskusteluissa.

JATKO INSIGHTS DISCOVERYN PARISSA

Jatkamme Anun ja Insights Discoveryn mallin kanssa Point Group Oy:n kasvaessa. Valmentajavalinta osui oikeaan, sillä Anun asiantuntemus ja ihmisläheinen tapa valmentaa toimi hyvin meidän porukalle. Me näemme, että Insights Discovery on hyvä työkalu ja keskustelualusta, jonka kautta opimme ymmärtämään toisiamme työpaikalla ja sen ulkopuolella. Käyttämämme Insights-palikat on hyvä muistutus aina kun huoneeseen astuu – ja jos sinulla ei ole niitä pöydällä, niin olet arvoitus!”

Kiitos Point Group Oy ja koko osallistujaporukka! Oli mukava päästä lunastamaan kovat odotukset ja auttaa matkalla itsetuntemukseen, muiden ymmärtämiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Palaute vahvistaa myös omaa ajatustani siitä, että valmennuspäivien pääroolissä ovat osallistujat ja että koulutus kannattaa toteuttaa valmentavalla otteella.

Insights Discovery -profiilisi väridynamiikka

Oman Insights Discovery -profiilisi väridynamiikka -sivu kertoo, miten hyödynnät eri preferenssejä työroolissasi. Käytämme kaikki preferenssejämme erilaisella voimakkuudella ja erilaisessa järjestyksessä. Työroolimme, työympäristömme ja kollegamme asettavat oman haasteen toimintatyylillemme – myös se näkyy  omassa Insights Discovery -profiilissasi. Kurkkaa tästä ohjeet oman väridynamiikkasi tulkitsemiseen!

Insights Discovery väridynamiikka

Jos oman Insights Discovery -profiilisi saamisesta on kulunut jo aikaa, olet muuttanut toimintaasi tai työympäristösi / -yhteisösi on muuttunut, profiilisi väridynamiikka on todennäköisesti hieman erilainen.

 • Miten arvelet väridynamiikan muuttuneen:
  • Minkä toimintatyylin ylläpitämiseen käytät enemmän energiaa? Miksi?
  • Minkä toimintatyylin ylläpitämiseen käytät vähemmän energiaa? Miksi?
 • Miten tämä näkyy itsellesi?
 • Miten toimintasi muuttuminen näkyy muille?

Jos oma profiilisi herättää kysymyksiä, otathan yhteyttä! Jos värit ovat päässeet hieman unohtumaan, kurkkaa karrikoidut kuvaukset täältä:

Ruohonvihreä preferenssi»
Jäänsininen preferenssi»
Tulenpunainen preferenssi»
Auringonkeltainen preferenssi»

Insights Discoveryn luotettavuus ja valmentajan osaaminen

Kun valitset yritykseesi kehittämistyökalun, sen luotettavuudesta ja toimivuudesta kannattaa varmistua. Erityisesti, kun ollaan tekemisissä henkilökohtaisten profiileiden kanssa, luotettavuus ja tarkkuus varmistavat myönteisen oppimiskokemuksen ja tiedon hyödyntämisen. Insights Discoveryn» luotettavuus ja tarkkuus rakentuvat pitkäaikaiselle tutkimus- ja kehitystyölle sekä ulkoiselle validoinnille».

Ensimmäisen evaluaattorin tutkimus- ja kehitystyö toteutettiin Westminster Universityssä» ja jatkuva kehitystyö on mahdollistanut Insights Discoveryn laajentumisen hyödynnettäväksi yli 30:llä kielellä. Westminster University on varmistanut myös suomenkielisen evaluaattorin validiteetin ja reliabiliteetin.

Kansainvälinen järjestelmien sertifioija DNV GL» on myöntänyt Insights Discoverylle vuonna 2017 työhön liittyvän testauksen sertifikaatin (Occupational Test Tools Certification Mark). Lisäksi Insights Discoveryllä on Britannian Psykologiliiton (British Psychological Society, BPS) ja sen testauskeskuksen (Psychological Testing Centre, PTC) antamana PTC Kitemark eli testauskeskuksen validointi.

Näiden sertifikaattien saamiseksi arviointimenetelmän on täytettävä eurooppalaisten psykologiliittojen yhteenliittymän EFPA:n testauksen arviointisäännöt (EFPA Test Review guidelines»). EFPA, European Federation of Psychologists’ Associations, edustaa 36 Euroopan maan kansallista psykologijärjestöä, mukaan lukien Suomen Psykologiliitto.

Valmentajan osaaminen

Menetelmän luotettavuus ei vielä takaa onnistumista ja opitun käytäntöön viemistä. Varmistathan, että valitset luotettavan, osaavan ja ennen kaikkea eettisesti toimivan valmentajan Insights Discovery -matkallesi! Jatkuva kouluttautuminen myös muilla osa-alueilla kuin menetelmän parissa varmistaa mahdollisimman laajan hyödyntämisen ja näkemyksen – ja auttaa valitsemaan oikean lähestyvistavan eri tilanteisiin. Omista valmennuksistani yli 14 vuoden aikana saamani palautteet asiantuntijuudestani ja osaamisestani ovat huippuluokkaa – saamieni palautteiden keskiarvo näistä on 5,72/6.

Kun valitset Insights Discovery -menetelmän kehittämisen taustalle ja saadessasi Insights Discovery -profiilin, voit siis olla varma menetelmän luotettavuudesta. Valmennuspäivieni aikana saat riittävän ymmärryksen teoriasta ja taustalla olevasta metodista. Fokuksessa on kuitenkin se, miten nämä asiat näkyvät teillä käytännössä. Tiedon hyödynnettävyys ja opitun käytäntöön vieminen ovat tärkeintä – varma tausta ja paras valmentaja auttavat kohdistamaan huomion ihmisiin, kehittämiseen ja muutoksen aikaansaamiseen.

Insights Discovery -profiili: Toimintasi vahvuudet

Arvatkaas mitä olen kuullut viime aikoina useampaan otteeseen? Sen, että Insights Discovery -profiilista nousevat vahvuudet tuntuvat vähän oudoilta ja että vahvuuksia täytyy pohdiskella ja mietiskellä. Osallistujat ovat tällä tarkoittaneet sitä, että on vaikea nähdä omia vahvuuksia vahvuuksina, kun tuntuu ”että kaikkihan nyt ovat tällaisia”! Kerronpa teille valmentajana, että näin ei ole 🙂

Ottakaa Insights Discovery -profiileistanne ”Vahvuuksia” -sivu esiin ja käykää jokaisen sivua yhdessä läpi. Mitä vahvuuksia itse kullekin on kirjattu? Miten ne näkyvät käytännössä?  Pyytäkää myös palautetta muilta: mitä vahvuuksia muut näkevät toiminnassanne.

Mikäli tiimissänne on erilaisia profiileita, huomaatte että kirjatut vahvuudet ovat hyvinkin erilaisia. Arvostakaa siis jokaisen vahvuuksia ja pohtikaa, miten pääsette entistä enemmän hyödyntämään niitä työilmapiirin kehittämisessä ja työn tekemisessä.

Mikäli tiiminne koostuu ”samankaltaisista” profiileista, saattaa olla että vahvuuksia löytyy samalta suunnalta paljon. Miten vahvuutenne yhdessä tukevat toimintaa ja tiimin tavoitteiden saavuttamista? Miten samankaltaisuus vaikuttaa työilmapiiriin ja työn tekemiseen?

Muistattehan, että myös profiilin muista osioista löytyy vahvuuksianne, lisäksi niitä löytyy runsain määrin profiilikuvauksen ulkopuolelta! Mikäli teillä ei ole käytössänne omia profiileita, mietittehän muutoin jokaisen vahvuuksia vuorovaikutuksen,  tiimin toiminnan ja työskentelyn näkökulmasta.

Insights Discovery -profiilit ja kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut ovat loistava paikka Insights Discovery -profiin hyödyntämiseen! Poimi tästä vinkit, mikäli tiimisi on ollut Voimaa Tiimille! -valmennuksessa. Huom! Nämä ovat vinkkejä – poimi teille sopivimmat tai sovella asiaa muutoin käytäntöön. Halutessasi saat apua ja tukea hyödyntämiseen myös suoraan Anulta.

KEHITYSKESKUSTELUT, ALKUTYÖT:

1. Oletko lähettänyt oman profiilisi tiimiläisille? Suosittelen tätä ja hyvä, jos olet jo lähettänyt!

2. Oletko pyytänyt työntekijän profiilia itsellesi sähköpostitse? Mikäli olet saanut profiilin, hyvä! Mikäli et, sitä kannattaisi pyytää profiili tutustuttavaksi ennen kehityskeskustelua. Profiilin kappaleista etenkin Vahvuudet, Mahdolliset kehittämiskohteet ja Johtamisosio ovat helppoja hyödynnettäviä. Mikäli henkilö ei halua lähettää profiiliaan sinulle, muista että se on ok! Voitte hyödyntää kansitettua versiota keskustelussa.

KEHITYSKESKUSTELUT, ENNAKKOVALMISTAUTUMINEN:

3. Tutustu ajan kanssa saamaasi profiiliin ja kirjaa itsellesi ylös:

 • Mitä vahvuuksia ja missä tilanteissa näet työntekijässä (profiilin lista + muut huomiot)? Miten kohdat näkyvät arjessa ja tukevat työskentelyä?
 • Tunnistatko joitain kehittämiskohteita, jotka voivat vaikuttaa työyhteisön toimintaan tai henkilön omaan jaksamiseen?
 • Koetko, että sinä ja organisaationne pystytte vastaamaan henkilön toiveisiin johtamisessa (profiilin Johtamisosio)?
 • Mitä muita huomioita profiilista nousee esille?

4. Jos lähetät oman profiilisi etukäteen, voit pyytää tiimiläistä miettimään ennen kehityskeskustelua:

 • Mitä vahvuuksia henkilö tunnistaa sinussa?
 • Mitä sinun hänen mielestään kannattaisi kehittää?
 • Millaisia ajatuksia johtamistapasi herättää?
 • Mitä muita huomioita profiilista nousee esille?
 • Kysy, mikä kehittämiskohde työntekijän mielestä nousi tärkeimmäksi profiilin pohjalta. Mitä sille voisi tehdä?

KEHITYSKESKUSTELUTILANNE:

5. Kysy tiimiläiseltä omia kokemuksia profiilistaan. Millaisia ajatuksia se herätti?

 • Millaisia vahvuuksia henkilö tunnistaa itsestään?
 • Oliko profiilissa joitain kehittämiskohteita, jotka saattaisivat vaikuttaa tiimin toimintaan tai omaan jaksamiseen?
 • Jaa ennakkovalmistautumisessa tekemäsi huomiot. Anna hyvää palautetta näkemistäsi myönteisistä puolista ja vahvuuksista, kysele lisää kehittämiskohteiden ratkaisuehdotuksista. Mikäli mielipiteissä on eroja, avoin keskustelu on tarpeen.
 • Pyrkikää löytämään toimenpiteitä, jotka tukisivat vahvuuksien hyödyntämistä sekä tarvittaessa oman toiminnan kehittämistä.
 • Sopikaa asioita selkeästi. Selvitä ja tarkenna myös, miten voit auttaa ja tukea suunnitelmien toteuttamisessa.

6. Hyödynnä Johtamisosion kappaleita keskustelun pohjana: toteutuvatko kohdat? Onko jokin, mikä ei toteudu mutta sen pitäisi toteutua? Miten esimiehenä voisit auttaa kohdan toteutumisessa? Pysyykö hyvä fiilis yllä, jos kohtaa ei voida toteuttaa?

7. Käy läpi henkilön näkemykset sinun profiilistasi ja ota palaute vastaan! Muista, että kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa tähtäävät myös sinun esimiestyösi kehittämiseen. Kuuntele hyvä palaute ja kiitä, tee suunnitelmaa rakentavan palautteen huomioimiseksi.

Kehityskeskusteluissa käy usein niin, että profiili toimii ”ponnahduslautana” muihin asioihin – anna siis tarvittaessa keskustelun virrata! Muista, että punaisen ja keltaisen preferenssin päästessä valloilleen juttua riittää – aiheeseen palauttaminen on välillä tarpeen 🙂 Sinisen ja vihreän preferenssin vallitessa keskustelussa anna aikaa pohtimiseen ja miettimiseen ennen vastaamista – anna myös aikaa ennakkovalmistautumiseen kunnolla.

Muita vinkkejä profiilin hyödyntämiseen saat Anulta tai esimerkiksi Tiistain tiimitreeneistä. Tässä suoraan profiileihin liittyvät linkit, myös muissa treeneissä hyödynnetään Insights -mallia!

Tiistain tiimitreeni 27.9.2016: Insights Discovery -profiili

Tiistain tiimitreeni 1.11.2016: oman profiilin Johtamisosio

Tiistain tiimitreeni 29.11.2016: Ihanteellinen työympäristö

Insights Discovery -profiili: Ihanteellinen työympäristö

Tiistain tiimitreenissä tänään ihanteellinen työympäristö! Useimmiten ihmiset ovat tehokkaimmillaan silloin, kun työympäristö – työn tekemisen puitteet – tukee henkilökohtaista toimintatyyliä ja mieltymyksiä. Toiset nauttivat monitilatoimiston tuomasta vapaudesta, toiset tarvitsevat keskittymisrauhaa muita enemmän – aina toiveet ja tarpeet eivät kohtaa fyysisen ympäristön tai työkavereiden mieltymysten kanssa.

Ota esiin oma Insights Discovery -profiilisi ja siitä kappale Ihanteellinen työympäristö. Vertailkaa työyhteisössä toiveitanne ja ajatuksianne ihanteellisesta työympäristöstä: löytyykö samoja tekijöitä? Onko jotain aivan erilaista? Mitkä tekijät toteutuvat tällä hetkellä? Minkä toivoisit toteutuvan entistä paremmin?

Mitä voitaisiin tehdä, jotta työympäristö olisi mahdollisimman hyvin kaikkien toiveita ja tarpeita vastaava? On mahdollista, että muutosta tarvitaan työympäristössä tai sitten työyhteisön pelisäännöissä!

Jos Insights Discovery -profiilit eivät ole käytettävissä, voitte pohtia asiaa muutoinkin. Millainen työympäristö antaa energiaa? Millaiset fyysiset puitteet mahdollistavat sujuvan työntekemisen itse kullekin?

Ihanteellinen työympäristö

Insights Discovery -profiili: Johtamisosio

Tiistain tiimitreeni: otetaan Insights Discovery -profiilin johtamisosio käyttöön! Varaa juttutuokio esimiehesi / työntekijäsi kanssa ja ottakaa käsittelyyn profiilin johtamisosion kappaleet ihanteellisesta työympäristöstä, motivoinnista ja johtamisesta.

 • Mitkä kohdat toteutuvat hyvin?
 • Mihin toivoisit muutosta?
 • Onko jotain, mitä voit itse tehdä?
 • Mitä toivot esimiehesi tekevän?
 • Mitä muu työyhteisö voisi tehdä?

Halutessanne keskustelu voidaan käydä koko tiimin kesken! Tällöin kannattaa valita yksi kappale per tapaaminen.

Muistakaa, että profiilin teksti on vain keskustelun alusta – Johtamisosion pohjalta syntyy usein mielenkiintoisia keskusteluja! Jos sinulla ei vielä ole omaa Insights -profiiliasi, keskustelun aiheena voi olla esimerkiksi toiveesi johtamiselle.

johtaminen